Tài khoản tại Ngân hàng

Chủ tài khoản: Trần Diệu Hạnh.

1. Số TK: 0011002658223 tại Sở giao dịch ngân hàng Vietcombank.

2. Số TK: 11120167072019  tại ngân hàng Techcombank. 

3. Số TK: 12410000244396 tại ngân hàng BIDV.

4. Số TK: tại ngân hàng ACB.